decoration-top-right
decoration-top-left
decoration-bottom-right
decoration-bottom-left
Wiltopia
NL

Privacybeleid

Privacybeleid van der geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG

Laatste update: Juli 2022

Wij heten u welkom op onze website en verheugen ons in uw belangstelling voor ons bedrijf. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen voor het beschermen van persoonsgegevens, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de specifieke uitvoeringswetten die voor ons land van toepassing zijn. Wij willen u aan de hand van dit privacybeleid uitgebreid informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG en over uw rechten.

Onder 'persoonsgegevens' wordt verstaan de gegevens waarmee een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd. Dit omvat meer bepaald uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook uw IP-adres.

Gegevens zijn anoniem indien ze niet naar de gebruiker kunnen worden herleid.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris gegevensbescherming

Adres (maatschappelijke zetel van de vennootschap):
geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
Brandstätterstraße 2 - 10
90513 Zirndorf
Duitsland


Contactgegevens:
www.playmobil.com
Tel.: +49 (0) 911 9666-0
Fax.: +49 (0) 911 9666-1120
E-Mail: service@playmobil.de


Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming:
dsb@playmobil.de

Uw rechten als betrokkene

Wij willen u allereerst informeren over uw rechten als betrokkene. Deze rechten zijn vastgelegd in de artikelen 15 t/m 22 van de AVG. Dit omvat:·       1. Het recht op inzage (artikel 15 van de AVG),

·       2. Het recht op gegevenswissing of 'vergetelheid' (artikel 17 van de AVG),

·       3. Het recht op rectificatie (artikel 16 van de AVG),

·       4. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG),

·       5. Het recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG),

·       6. Het recht van bezwaar tegen de gegevensverwerking (artikel 21 van de AVG).

Indien u deze rechten wilt doen gelden, kunt u contact met ons opnemen via: dsb@playmobil.de. Dit geldt ook als u vragen heeft over gegevensverwerking binnen ons bedrijf of als u een door u verleende toestemming wilt intrekken. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Recht van bezwaar

Gelieve in verband met uw recht van bezwaar met het volgende rekening te houden:

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op gerichte reclame, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking, zonder opgave van redenen. Dit geldt ook bij profiling, voor zover dit verband houdt met gerichte reclame.
Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor gerichte reclamedoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken. U kunt kosteloos een bezwaar indienen. Dit kan langs informele weg, indien mogelijk via: dsb@playmobil.de.
Indien wij uw gegevens verwerken om gerechtvaardigde belangen te beschermen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw persoonlijke situatie. Dit geldt ook voor profiling op grond van deze bepalingen.
Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij overtuigende redenen voor de bescherming van uw gegevens door deze verwerking kunnen geven die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of tenzij de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

Doeleinden en wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking

Wij nemen bij het verwerken van uw persoonsgegevens de bepalingen van de AVG en alle overige toepasselijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming in acht. De wettelijke grondslag voor gegevensverwerking wordt met name ontleend aan artikel 6 van de AVG.
Wij gebruiken uw gegevens om activiteiten te ondernemen, om aan contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, om een contractuele relatie uit te werken, om producten en diensten aan te bieden en om de klantrelatie te versterken. Hieronder kunnen analyses voor marketingdoeleinden en gerichte reclame worden gerekend.
Uw instemming wordt ook als toestemming opgevat, in de zin van de wetgeving op de gegevensbescherming. Hier informeren wij u over het doel van de gegevensverwerking en uw herroepingsrecht. Indien uw toestemming ook betrekking heeft op het verwerken van speciale categorieën persoonsgegevens, zullen wij hier uitdrukkelijk op wijzen in de toestemmingsverklaring.
Speciale categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9, eerste lid van de AVG worden alleen verwerkt indien dit nodig is op grond van wettelijke bepalingen en er geen reden is om aan te nemen dat uw gerechtvaardigd belang bij het uitsluiten van de verwerking zwaarder weegt dan uw gerechtvaardigd belang bij de bescherming.

 

Doorgifte aan derden

Wij zullen uw gegevens alleen in het kader van de wettelijke regelgeving of met rechtmatige toestemming aan derden doorgeven. Voor het overige zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven, tenzij wij daartoe zijn verplicht op grond van dwingende wettelijke bepalingen (doorgifte aan externe instanties, zoals toezichthouders en handhavingsinstanties).

 

Ontvangers van de gegevens/categorieën ontvangers

Wij zorgen er binnen ons bedrijf voor dat uw gegevens alleen worden verstrekt aan personen die ze nodig hebben om aan contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen.
Dienstverleners ondersteunen regelmatig onze gespecialiseerde afdelingen bij het vervullen van hun taken, bijvoorbeeld bij kredietwaardigheidscontroles, gegevensanalyses, de verzending van nieuwsbrieven, enz. Er zijn met alle dienstverleners de nodige gegevensbeschermingsovereenkomsten gesloten.
Om een opdracht tot verzending via UPS te kunnen behandelen, worden de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de ontvanger geregistreerd. Deze informatie wordt met UPS gedeeld zodat de opdracht kan worden uitgevoerd. Wanneer de gegevens zijn overgedragen, ontvangt de ontvanger van UPS per e-mail een verzendbevestiging met trackinginformatie.

 

Doorgifte aan derde landen / Intentie tot doorgifte aan derde landen

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan dienstverleners of groepsmaatschappijen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren uw gegevens zolang ze nodig zijn voor het desbetreffende verwerkingsdoel. Gelieve te noteren dat gegevens vaak langer dan de voorgeschreven bewaartermijn bewaard moeten blijven. Dit betreft met name de commerciële en fiscale bewaarplicht (bv. het Duitse handelswetboek en belastingwetboek). Op voorwaarde dat er verder geen bewaarverplichtingen zijn, worden de gegevens stelselmatig verwijderd zodra het doel is bereikt.
Verder kunnen wij gegevens bewaren als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven of indien er gerechtelijke geschillen ontstaan en wij binnen de wettelijke verjaringstermijn bewijs aanvoeren. Deze termijn kan oplopen tot 30 (dertig) jaar; de standaardverjaringstermijn is 3 (drie) jaar.

 

Veilige doorgifte van uw gegevens

Om de door ons bewaarde gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden, hebben wij gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen. De beveiligingsniveaus worden voortdurend in samenwerking met beveiligingsdeskundigen beoordeeld en aan nieuwe beveiligingsnormen aangepast.
De uitwisseling van gegevens van en naar onze website is altijd versleuteld. Wij hanteren HTTPS als overdrachtsprotocol voor onze website, steevast met de meest actuele versleutelingsprotocollen.
Wij bieden onze gebruikers voor de contactformulieren ook de mogelijkheid van contentversleuteling. Alleen wij kunnen deze gegevens ontsleutelen. Het is ook mogelijk om alternatieve communicatiemiddelen in te zetten (bv. per post).

 

Verplichting om gegevens te verstrekken

Verschillende persoonsgegevens zijn nodig voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de verbintenis en het nakomen van de daarmee samenhangende contractuele en wettelijke verplichtingen. Dit geldt ook voor het gebruik van onze website en de verschillende functies waarin deze voorziet.
De bijzonderheden hebben wij in bovenstaand punt voor u samengevat. In bepaalde gevallen moeten gegevens op grond van wettelijke regelgeving worden verzameld of beschikbaar gesteld. Gelieve op te merken dat het niet mogelijk is om uw vraag in behandeling te nemen of om de onderliggende contractuele relatie uit te voeren indien deze gegevens niet worden verstrekt.

 

Categorieën, bronnen en herkomst van gegevens

Welke gegevens wij verwerken wordt bepaald door de desbetreffende context: Dit hangt af van de vraag of u bijvoorbeeld een bestelling online plaatst of een vraag via ons contactformulier voorlegt.
Gelieve te noteren dat wij ook apart gegevens kunnen verstrekken (op een daartoe geschikte plaats) voor bijzondere situaties op het gebied van gegevensverwerking, bv. in geval van een contactverzoek.

 

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:
1. Naam van de internetserviceprovider
2. Informatie over de website van waaruit u ons bezoekt
3. De gebruikte webbrowser en het gebruikte besturingssysteem
4. Het door uw internetserviceprovider toegekende IP-adres
5. Opgevraagde bestanden, hoeveelheid overgedragen gegevens, downloads/geëxporteerde bestanden
6. Informatie over de webpagina's die u op onze website bezoekt, waaronder datum en tijdstip
7. Verder verwerken wij gegevens via cookies en tools, zie hieronder: 

Bezoek aan onze website (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG) en de volgende punten:

 

Wanneer u contact legt, verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:
1. Achternaam, voornaam
2. Adres
3. E-mailadres
4. Aanhef
5. Informatie over verzoeken en interesses

7. E-mailadres
8. Telefoonnummer

 

Bezoeken aan onze website (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG)

Wanneer onze website wordt opgeroepen, worden de volgende gegevens automatisch door onze webserver geregistreerd: De naam van uw internetserviceprovider, informatie over de website van waaruit u ons bezoekt, de gebruikte webbrowser en het gebruikte besturingssysteem, het door uw internetserviceprovider toegekende IP-adres, opgevraagde bestanden, hoeveelheid overgedragen gegevens, downloads/geëxporteerde bestanden en informatie over de websites die u vanuit onze website bezoekt, waaronder datum en tijdstip.
Vanuit technisch oogpunt is deze gegevensverwerking nodig om onze webcontent naar uw eindapparaat te kunnen overbrengen. Uw IP-adres moet daarom worden opgehaald en voor de duur van de desbetreffende sessie worden opgeslagen. Dit geldt ook voor andere gegevens die verwerkt moeten worden om onze website juist te kunnen weergeven. Verder dient het opslaan van gegevens in zogenaamde logbestanden om de website verder te optimaliseren, om de functionaliteit van de website te waarborgen, om de beveiliging van onze applicaties te garanderen en voor wettelijke bescherming (bv. het herkennen en afslaan van aanvallen op onze website).
De wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking en tijdelijke gegevensopslag is ons gerechtvaardigd belang als website-exploitant (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG).
De bewaartermijn van de gegevens is beperkt. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer voor verwerkingsdoeleinden bewaard moeten worden. De gegevens moeten na afloop van de sessie niet meer bewaard worden voor het doel van een juiste weergave van de website. Wanneer de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, worden ze na 37 dagen verwijderd of geanonimiseerd.

 

Webtrackingmethode Matomo (Art. 6, lid 1, onder a EU-DS-GVO, § 25, lid 1, TTDSG)

Onze website maakt gebruik van Matomo (InnoCraft Ltd (NZBN 6106769) met hoofdkantoor in: 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Nieuw-Zeeland), dit is een webanalysedienst. Matomo gebruikt de zgn. "cookies", dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken de verzamelde gegevens voor statistische analyse van het gebruikersgedrag om de functionaliteit en de stabiliteit van de website te optimaliseren en voor marketingdoeleinden. Daartoe wordt de door de cookie gegenereerde gebruiksinformatie (inclusief uw verkorte IP-adres) naar de servers van Matomo doorgestuurd en daar kort bewaard voor gebruiksanalysedoeleinden. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt uitsluitend op Europese servers opgeslagen. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Matomo is uw toestemming overeenkomstig Art. Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a) DSGVO, § 25 par. 1 TTDSG. Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit verwijdert de laatste 2 bytes van uw IP adres. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

 

Als u het niet eens bent met het opslaan en evalueren van deze gegevens van uw bezoek, dan kunt u uw toestemming voor het opslaan en gebruiken intrekken door hier te klikken.

U kunt uw toestemming ook intrekken op:

https://matomo.org/privacy-policy/.

Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Matomo vindt u op https://matomo.org/privacy/

 

Geautomatiseerde individuele beslissingen

Wij gebruiken geen uitsluitend geautomatiseerde verwerking om tot een besluit te komen.

 

Informatie over privacy op sociale media

Het bedrijf Playmobil Benelux B.V. is actief op de sociale media om met de daar geregistreerde gebruikers te communiceren en hen over onze diensten te informeren.
Wij willen er graag op wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw gebruik van deze platforms en hun inherente eigenschappen. Dit geldt met name voor uw concrete gebruiksgedrag op deze platforms. Dit is met name het geval als u gebruik maakt van interactieve functies (bv. becommentariëren, delen, beoordelen).
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens dragen wij echter samen met Facebook verantwoordelijkheid ten aanzien van alle bestaande klanten, potentiële klanten en gebruikers. Wij zijn ons bewust van deze verantwoordelijkheid en hechten belang aan het beschermen van uw gegevens. Helaas zijn wij niet in staat om ons voor wat dit betreft volledig van onze verantwoordelijkheden te kwijten omdat Facebook ons niet de nodige transparantie en informatie verschaft die nodig is om aan de hierboven omschreven informatieverplichtingen te voldoen. Wij streven er desalniettemin naar om alle nodige maatregelen te treffen om uw gegevens te beschermen.
Verder wijzen wij u erop dat wanneer u van deze platforms gebruik maakt, uw gegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Als gevolg van hun certificering op grond van het EU-VS privacyschild, garanderen Amerikaanse providers dat de gegevensbeschermingsnormen van de EU zullen worden nageleefd, ook indien gegevens in de Verenigde Staten worden verwerkt.
Daarnaast kunnen uw gebruiks- en gebruikergerelateerde gegevens worden verwerkt ten behoeve van marktonderzoek en promotionele activiteiten. Gebruikersprofielen kunnen bijvoorbeeld op grond van uw gebruiksgedrag en verwante interesses worden aangemaakt. Dat maakt het mogelijk om advertenties binnen en buiten deze platforms te activeren. Als algemene regel worden cookies hiertoe op uw apparaat opgeslagen. Desondanks kunnen de gebruikersprofielen ook worden gebruikt om gegevens op te slaan die niet rechtstreeks van uw apparaat zijn verzameld (met name als u bent aangesloten bij en ingelogd op de desbetreffende platforms).
Verder verzamelen en verwerken wij, als de provider van deze informatiedienst, geen gegevens die voortkomen uit uw gebruik van onze dienst.
Onze verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers berust op ons gerechtvaardigd belang bij het op doeltreffende wijze informeren van en communiceren met gebruikers conform artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG. Indien de desbetreffende providers u vragen om in te stemmen met gegevensverwerking (bv. door een vakje aan te vinken of een knop aan te klikken), bestaat de wettelijke grondslag voor de verwerking uit artikel 6, eerste lid, onder a en artikel 7 van de AVG.

Recht van bezwaar
Indien u lid bent van een sociaal netwerk en niet wil dat het netwerk via onze website gegevens over u verzamelt of deze koppelt aan uw op het desbetreffende netwerk opgeslagen lidmaatschapsgegevens, dient u

uit het desbetreffende netwerk uit te loggen voordat u onze website bezoekt,
de bestaande, op uw apparaat opgeslagen cookies te verwijderen en
uw browser te sluiten en heropenen.

De volgende keer dat u inlogt, zal het netwerk u echter herkennen als specifieke gebruiker.
Voor een nadere omschrijving van de desbetreffende verwerking en uw recht van bezwaar (opt-out) verwijzen wij u naar de informatie van de provider, die u via onderstaande links kunt opvragen.
Wij willen u erop wijzen dat, indien u een informatieverzoek zou willen indienen of uw rechten als betrokkene wil doen gelden, u rechtstreeks met de providers contact dient op te nemen. De reden is dat alleen de providers toegang hebben tot de gegevens van gebruikers en rechtstreeks op uw verzoeken kunnen ingaan en informatie kunnen verschaffen. Indien u echter nog hulp nodig zou hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – Datenschutzerklärung: 

https://www.facebook.com/about/privacy/,

Opt-Out: 

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

 und http://www.youronlinechoices.com,

Privacy Shield: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Google / YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Datenschutzerklärung: 

https://policies.google.com/privacy,

Opt-Out:

https://adssettings.google.com/authenticated,

Privacy Shield: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Datenschutzerklärung/

Opt-Out: 

http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Datenschutzerklärung: 

https://twitter.com/de/privacy,

Opt-Out: 

https://twitter.com/personalization,

Privacy Shield: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

 

Mededeling met betrekking tot auteursrechten en rechten van artiesten

Indien u afbeeldingen, teksten, plannen, video's, muziek, enz. op uw website wilt zetten, dient u zich te realiseren dat u verplicht kunt worden om alle daarmee samenhangende gebruiksrechten aan het netwerk over te dragen. Dit kan uiteindelijk rechtsgevolgen voor u hebben als u niet de auteur of rechthebbende bent.

 

Online aanbiedingen voor kinderen

Personen onder de 16 jaar mogen zonder toestemming van een ouder of voogd geen persoonsgegevens aan ons doorgeven of een instemmingsverklaring overleggen. Wij moedigen ouders en voogden aan om actief deel te nemen aan de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

 

Links naar andere providers

Onze website bevat ook - duidelijk zichtbare - links naar de websites van andere bedrijven. Wat de links naar de websites van andere providers betreft, hebben wij geen invloed op hun webcontent. Daarom kunnen wij niet garant staan of aansprakelijkheid aanvaarden voor deze content. De desbetreffende provider of exploitant van dergelijke websites is steeds verantwoordelijk voor de content van die websites.

De gelinkte pagina's zijn gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen en duidelijke overtredingen toen de links werden gelegd. Er was geen sprake van illegale content toen de links werden gelegd. Zonder concreet bewijs van een wetsovertreding is het niet redelijk om de content van de gelinkte pagina's blijvend te controleren. Indien wij ons bewust worden van enige overtredingen, zullen zulke links onmiddellijk worden verwijderd.